Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 19

1För sångmästaren; en psalm av David.

2Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;

3den ena dagen talar därom till den andra, och den ena natten kungör det för den andra;

4det är ej ett tal eller språk vars ljud icke höres.

5De sträcka sig ut över hela jorden, och deras ord gå till världens ändar. Åt solen har han gjort en hydda i dem;

6och den är såsom en brudgum som går ut ur sin kammare, den fröjdar sig, såsom en hjälte, att löpa sin bana.

7Vid himmelens ända är det den går upp, och dess omlopp når intill himmelens gränser, och intet är skylt för dess hetta.

8HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.

9HERRENS befallningar äro rätta och giva glädje åt hjärtat; HERRENS bud är klart och upplyser ögonen.

10HERRENS fruktan är ren och består evinnerligen; HERRENS rätter äro sanning, allasammans rättfärdiga.

11De äro dyrbarare än guld, ja, än fint guld i mängd; de äro sötare än honung, ja, än renaste honung.

12Av dem hämtar ock din tjänare varning; den som håller dem har stor lön.

13Vem märker själv huru ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.

14Bevara ock din tjänare för fräcka människor; låt dem icke få makt med mig, så bliver jag ostrafflig och varder fri ifrån svår överträdelse.

15Låt min muns tal täckas dig och mitt hjärtas tankar, HERRE, min klippa och min förlossare.


Skriv en recension
Kommentarer