Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 9

1Til sangmesteren, efter Mutlabbén[a]; en salme av David.

2Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte, jeg vil forkynne alle dine undergjerninger.

3Jeg vil glede og fryde mig i dig, jeg vil lovsynge ditt navn, du Høieste,

4fordi mine fiender viker tilbake, faller og omkommer for ditt åsyn.

5For du har hjulpet mig til rett og dom, du har satt dig på tronen som rettferdig dommer.

6Du har truet hedningene, tilintetgjort den ugudelige; deres navn har du utslettet evindelig og alltid.

7Fiendenes boliger er helt ødelagt for all tid, og byene har du omstyrtet, deres minne er tilintetgjort.

8Og Herren troner til evig tid, han har reist sin trone til dom,

9og han dømmer jorderike med rettferdighet, han avsier dom over folkene med rettvishet.

10Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

11Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!

12Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!

13For han som hevner blod, kommer de elendige i hu, han glemmer ikke deres skrik.

14Vær mig nådig, Herre! Se det jeg må lide av dem som hater mig, du som løfter mig op fra dødens porter,

15forat jeg skal forkynne all din pris, i Sions datters porter fryde mig i din frelse.

16Hedningene er sunket i den grav de gravde; deres fot er fanget i det garn de skjulte.

17Herren er blitt kjent, han har holdt dom; han fanger den ugudelige i hans egne henders gjerning. Higgajon[b]. Sela.

18De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, som glemmer Gud.

19For ikke skal den fattige glemmes for all tid; de saktmodiges håp skal ikke gå til grunne for evig.

20Reis dig, Herre! La ikke mennesker få makt, la hedningene bli dømt for ditt åsyn!

21La frykt komme over dem, Herre! La hedningene kjenne at de er mennesker! Sela.
  1. Salmenes 9:1 betydningen ukjent.
  2. Salmenes 9:17 kanskje et musikalsk uttrykk.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer