Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 18

1Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd.

2Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke!

3Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.

4Jeg påkaller den Høilovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender.

5Dødens rep omspente mig, og fordervelsens strømmer forferdet mig.

6Dødsrikets rep omgav mig, dødens snarer overfalt mig.

7I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører.

8Da rystet og bevet jorden, og fjellenes grunnvoller skalv, og de rystet, for hans vrede var optendt.

9Det steg røk op av hans nese, og fortærende ild fra hans munn; glør brente ut av ham.

10Og han bøide himmelen og steg ned, og det var mørke under hans føtter.

11Og han fór på kjeruber og fløi, og han fór hastig frem på vindens vinger.

12Han gjorde mørke til sitt dekke, rundt omkring sig til sitt skjul, mørke vann, tykke skyer.

13Frem av glansen foran ham fór hans skyer frem, hagl og gloende kull.

14Og Herren tordnet i himmelen, den Høieste lot sin røst høre, hagl og gloende kull.

15Og han utsendte sine piler og spredte dem[a] omkring - lyn i mengde og forvirret dem.

16Da kom vannenes strømmer til syne, og jordens grunnvoller blev avdekket ved din trusel, Herre, for din neses åndepust.

17Han rakte sin hånd ut fra det høie, han grep mig; han drog mig op av store vann.

18Han fridde mig ut fra min sterke fiende og fra mine avindsmenn; for de var mig for mektige.

19De overfalt mig på min motgangs dag; men Herren blev min støtte.

20Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig.

21Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, han betalte mig efter mine henders renhet.

22For jeg tok vare på Herrens veier og vek ikke i ondskap fra min Gud.

23For alle hans lover hadde jeg for øie, og hans bud lot jeg ikke vike fra mig.

24Og jeg var ulastelig for ham og voktet mig vel for min synd.

25Og Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, efter mine henders renhet for hans øine.

26Mot den fromme viser du dig from, mot den rettvise mann viser du dig rettvis,

27mot den rene viser du dig ren, mot den forvendte viser du dig vrang.

28For du frelser elendige folk, og du fornedrer høie øine.

29For du lar min lampe skinne; Herren min Gud opklarer mitt mørke.

30For ved dig stormer jeg løs på fiendeskarer, og ved min Gud springer jeg over murer.

31Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.

32For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe, uten vår Gud?

33Den Gud som omgjorder mig med kraft og gjør min vei fri for støt,

34som gir mig føtter likesom hindene og stiller mig på mine høider,

35som oplærer mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen.

36Og du gir mig din frelse til skjold, og din høire hånd støtter mig, og din mildhet gjør mig stor.

37Du gjør rummet vidt for mine skritt under mig, og mine ankler vakler ikke.

38Jeg forfølger mine fiender og når dem, og jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem.

39Jeg knuser dem, så de ikke makter å reise sig; de faller under mine føtter.

40Og du omgjorder mig med kraft til krig, du bøier mine motstandere under mig.

41Og mine fiender lar du vende mig ryggen, og mine avindsmenn utrydder jeg.

42De roper, men der er ingen frelser - til Herren, men han svarer dem ikke.

43Og jeg knuser dem som støv for vinden, jeg tømmer dem ut som søle på gatene.

44Du redder mig fra folkekamper, du setter mig til hode for hedninger; folkeferd som jeg ikke kjenmer, tjener mig.

45Bare de hører om mig, blir de mig lydige; fremmede kryper for mig.

46Fremmede visner bort og går bevende ut av sine borger.

47Herren lever, og priset er min klippe, og ophøiet er min frelses Gud,

48den Gud som gir mig hevn og legger folkeferd under mig,

49som frir mig ut fra mine fiender; ja, over mine motstandere ophøier du mig, fra voldsmannen redder du mig.

50Derfor vil jeg prise dig iblandt hedningene, Herre, og lovsynge ditt navn.

51Han gjør frelsen stor for sin konge, han gjør miskunnhet mot sin salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid.
  1. Salmenes 18:15 fiendene.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer