Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

1 Krønikebok 8

1Benjamin var far til Bela, som var hans førstefødte, Asbel, som var hans annen sønn, og Akrah, den tredje,

2Noka, den fjerde, og Rafa, den femte.

3Og Bela hadde sønnene Addar og Gera og Abihud

4og Abisua og Na'aman og Akoah

5og Gera og Sefufan og Huram.

6Og dette var Ehuds sønner, som var familiehoder blandt Gebas innbyggere, og som blev bortført til Manahat

7- det var Na'aman som sammen med Akia og Gera førte dem bort - han[a] fikk sønnene Ussa og Akihud.

8Og Sahara'im fikk barn i Moabs land efterat han hadde sendt sine hustruer Husim og Ba'ara bort.

9Og med sin hustru Hodes fikk han Jobab og Sibja og Mesa og Malkam

10og Je'us og Sokja og Mirma; dette var hans sønner; de var familiehoder.

11Med Husim fikk han Abitub og Elpa'al.

12Og Elpa'als sønner var Eber og Mis'am og Semer - han bygget Ono og Lod med tilhørende byer -

13og Beria og Sema; de var familiehodene blandt Ajalons innbyggere; de drev Gats innbyggere på flukt.

14Ahjo, Sasak og Jeremot

15og Sebadia og Arad og Eder

16og Mikael og Jispa og Johavar Berias sønner;

17og Sebadja og Mesullam og Hiski og Heber

18og Jismerai og Jislia og Jobab har Elpa'als sønner.

19Og Jakim og Sikri og Sabdi

20og Elienai og Silletai og Eliel

21og Adaja og Beraja og Simrat var Sime'is sønner.

22Og Jispan og Eber og Eliel

23og Abdon og Sikri og Hanan

24og Hananja og Elam og Antotija

25og Jifdeja og Pniel var Sasaks sønner.

26Og Samserai og Seharja og Atalja

27og Ja'aresja og Elia og Sikri var Jerohams sønner.

28Alle disse var familiehoder, hoder for sine ætter; de bodde i Jerusalem.

29I Gibeon bodde Gibeons far[b]; hans hustru hette Ma'aka.

30Og hans førstefødte sønn var Abdon; så var det Sur og Kis og Ba'al og Nadab

31og Gedor og Ahjo og Seker.

32Og Miklot fikk sønnen Simea. Også disse bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med sine brødre.

33Og Ner fikk sønnen Kis, og Kis var far til Saul, og Saul fikk sønnene Jonatan og Malkisua og Abinadab og Esba'al[c].

34Og Jonatans sønn var Meribba'al[d], og Meribba'al fikk sønnen Mika.

35Og Mikas sønner var Piton og Melek og Tarea og Akas.

36Og Akas fikk sønnen Joadda, og Joadda fikk Alemet og Asmavet og Simri, og Simri fikk Mosa.

37Og Mosa fikk sønnen Bina hans sønn var Rafa; hans sønn Elasa hans sønn Asel.

38Og Asel hadde seks sønner, og dette var deres navn: Asrikam, Bokeru og Ismael og Searja og Obadja og Hanan; alle disse var sønner av Asel.

39Og hans bror Eseks sønner var Ulam, hans førstefødte, Je'us, den annen, og Elifelet, den tredje.

40Ulams sønner var veldige stridsmenn, dyktige bueskyttere; de hadde mange sønner og sønnesønner - hundre og femti. Alle disse var av Benjamins barn.
  1. 1 Krønikebok 8:7 Ehud.
  2. 1 Krønikebok 8:29 Je'uel, 1KR 9, 35.
  3. 1 Krønikebok 8:33 d.s.s. Isboset, 2SA 2, 8.
  4. 1 Krønikebok 8:34 d.s.s. Mefiboset, 2SA 4, 4.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer