Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

1 Krønikebok 24

1Vedkommende Arons sønner, så var deres skifter de som nu skal nevnes: Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.

2Men Nadab og Abihu døde før sin far; de hadde ingen sønner, og bare Eleasar og Itamar blev prester.

3Sammen med Sadok av Eleasars sønner og Akimelek av Itamars sønner inndelte David dem efter deres embede i tjeneste-klasser.

4Da det viste sig at Eleasars sønner hadde flere overhoder enn Itamars sønner, inndelte de dem således at Eleasars sønner fikk seksten overhoder for sine familier og Itamars sønner åtte for sine familier.

5Og de inndelte dem ved loddkasting, begge ætter; for det fantes fyrster for helligdommen og Guds fyrster både blandt Eleasars sønner og blandt Itamars sønner.

6Skriveren Semaja, Netanels sønn, av Levi stamme, skrev dem op, mens kongen og høvdingene og presten Sadok og Akimelek, Ebjatars sønn, og familiehodene for prestene og levittene så på det; de tok ut en familie for Eleasar og derefter skiftevis en for Itamar.

7Det første lodd kom ut for Jojarib, det annet for Jedaja,

8det tredje for Harim, det fjerde for Seorim,

9det femte for Malkia, det sjette for Mijamin,

10det syvende for Hakkos, det åttende for Abia,

11det niende for Jesua, det tiende for Sekanja,

12det ellevte for Eljasib, det tolvte for Jakim,

13det trettende for Huppa, det fjortende for Jesebab,

14det femtende for Bilga, det sekstende for Immer,

15det syttende for Hesir, det attende for Happisses,

16det nittende for Petahja, det tyvende for Esekiel,

17det en og tyvende for Jakin, det to og tyvende for Gamul,

18det tre og tyvende for Delaja, det fire og tyvende for Ma'asja.

19Dette var den orden som de skulde gjøre tjeneste i, når de gikk inn i Herrens hus, således som det var foreskrevet dem av Aron, deres far, efter den befaling Herren, Israels Gud, hadde gitt ham.

20Vedkommende Levis andre barn, så hørte til Amrams sønner Subael, til Subaels sønner Jehdeja.

21Av Rehabjas sønner var Jissia overhodet.

22Til jisharittene hørte Selomot, til Selomots sønner Jahat.

23Og [Hebrons] sønner var Jeria, Amarja - hans annen sønn - Jahasiel, den tredje, Jekamam, den fjerde.

24Ussiels sønn var Mika; til Mikas sønner hørte Samur.

25Jissia var Mikas bror; til Jissias sunner hørte Sakarja.

26Meraris sønner var Mahli og Musi, sønner av hans sønn Ja'asia.

27Meraris sønner gjennem hans sønn Ja'asia var også Soham og Sakkur og Ibri.

28Mahlis sønn var Eleasar; men han hadde ingen sønner.

29Til Kis, det er Kis' sønner, hørte Jerahme'el.

30Musis sønner var Mahli og Eder og Jerimot. Dette var levittenes sønner efter sine familier.

31De kastet og lodd likesom deres brødre Arons sønner, mens kong David og Sadok og Akimelek og prestenes og levittenes familiehoder var til stede - overhodene for familiene like så vel som deres yngste brødre.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer