Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

1 Krønikebok 14

1Kongen i Tyrus Hiram skikket sendemenn til David med sedertre, og han sendte stenhuggere og tømmermenn til å bygge et hus for ham.

2Og David forstod at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel; for hans rike var blitt hevet høit for hans folk Israels skyld.

3David tok ennu flere hustruer i Jerusalem, og han fikk ennu flere sønner og døtre.

4Dette er navnene på de sønner han fikk i Jerusalem: Sammua og Sobab, Natan og Salomo

5og Jibhar og Elisua og Elpelet

6og Nogah og Nefeg og Jafia

7og Elisama og Be'eljada og Elifelet.

8Da filistrene hørte at David var salvet til konge over hele Israel, drog alle filistrene ut for å søke efter David; og da David hørte det, drog han ut imot dem.

9Og filistrene kom og spredte sig utover i Refa'im-dalen.

10Da spurte David Gud: Skal jeg dra ut mot filistrene, og vil du gi dem i min hånd? Og Herren svarte: Dra ut! Så vil jeg gi dem i din hånd.

11Så drog de op til Ba'al-Perasim, og der slo David dem, og David sa: Gud har brutt igjennem mine fiender ved min hånd, som vannene bryter igjennem. Derfor blev dette sted kalt Ba'al-Perasim.

12Der lot de efter sig sine guder, og David bød at de skulde brennes op med ild.

13Men filistrene kom igjen og spredte sig utover i dalen.

14Og David spurte atter Gud, og Gud sa til ham: Du skal ikke dra op efter dem; vend dig fra dem og ta en omvei, så du kommer over dem midt for bakatrærne,

15og når du hører lyden av skritt i bakatrærnes topper, da skal du dra ut i striden; for Gud har draget ut foran dig for å slå filistrenes hær.

16David gjorde som Gud hadde befalt ham, og de slo filistrenes hær og forfulgte dem fra Gibeon og like til Geser.

17og Davids navn kom ut i alle landene, og Herren lot frykt for ham komme over alle folkene.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer