Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 25

Prispodoba o deset djevica

1'Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao kad je deset djevica uzelo svjetiljke i pošlo u susret zaručniku.

2Pet ih je bilo budalastih, a pet mudrih.

3Budalaste djevice ponesu svjetiljke, ali ne i ulja.

4A mudre su skupa sa svjetiljkama ponijele i posude s uljem.

5Kako je zaručnik kasnio, sve one poliježu i zaspu.

6U ponoć se začula vika: "Zaručnik stiže! Iziđite pred njega!'

7Sve djevice ustanu da prirede svjetiljke.

8Budalaste tada zamole mudre: "Dajte nam od svojega ulja jer nam svjetiljke trnu.'

9Ali one im odgovore: "Nipošto! Sigurno nema dovoljno i za vas i za nas. Pođite ga radije kupiti.'

10Kad su ga otišle kupiti, dođe zaručnik te one koje su bile pripravne uđu s njim na svadbu i vrata se zatvore.

11Poslije dođu i ostale djevice i stanu dozivati: "Gospodine! Gospodine, otvori nam!'

12Ali on im odgovori: "Zaista vam kažem, ne poznajem vas!'

13Stoga bdijte jer ne znate dan ni čas mojega dolaska!

Prispodoba o trojici slugu

14Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao s čovjekom koji je, polazeći na put, pozvao sluge i povjerio im svoj imetak.

15Jednomu je dao pet vreća zlatnika,[a] drugomu dvije, a trećemu jednu - svakome prema sposobnostima. Zatim je otputovao.

16Sluga koji je primio pet vreća zlatnika odmah ode, uloži ih i zaradi još pet vreća.

17Sluga s dvjema vrećama zlatnika također zaradi još dvije.

18Sluga koji je dobio samo jednu, naprotiv, iskopa rupu u zemlji i u nju skrije gospodarov novac.

19Poslije dugog vremena gospodar se vrati i zatraži od slugu da mu polože račun.

20Onaj kojemu je povjerio pet vreća zlatnika donese i drugih pet. "Gospodaru, dao si mi pet vreća zlatnika. Zaradio sam, eto, još pet.'

21Gospodar mu nato reče: "Odlično, dobri i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim i zato ću te postaviti nad velikim. Dođi se radovati sa svojim gospodarom!'

22Zatim priđe sluga koji je primio dvije vreće zlatnika i reče: "Gospodaru, meni si dao dvije vreće. Zaradio sam još dvije.'

23Gospodar mu reče: "Odlično, dobri i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim i zato ću te postaviti nad velikim. Dođi se radovati sa svojim gospodarom!'

24Priđe zatim sluga koji je primio jednu vreću te reče: "Gospodaru! Znao sam da si strog čovjek, da žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.

25Zato sam se prestrašio i skrio tvoju vreću u zemlju. Evo, uzmi ju!'

26Ali gospodar mu reče: "Zli i lijeni slugo! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao?

27Trebao si onda barem uložiti moj novac u banku[b] pa bih nakon povratka dobio kamate.

28Uzmite ovomu čovjeku novac i dajte ga onome koji ima deset vreća zlatnika!

29Tko ima, dat će mu se još pa će obilovati, a onome tko nema oduzet će se i ono što ima.

30Bacite beskorisnoga slugu van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zuba.''

O posljednjem sudu

31'Kad Sin Čovječji dođe u slavi i sa svim svojim anđelima, sjest će na prijestolje svoje slave.

32Tada će se svi narodi okupiti pred njime, a on će, kao što pastir odvaja ovce od koza,

33pravednike postaviti sebi zdesna, a ostale s lijeve strane.

34Tada će kralj reći onima koji mu budu zdesna: "Vi, koje je Otac blagoslovio, dođite primiti u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

35Jer ste me nahranili kad sam bio gladan, napojili kad sam bio žedan, primili ste me kad sam bio tuđinac

36i obukli me kad sam bio gol; posjećivali ste me dok sam bio bolestan i u zatvoru.'

37Pravednici će ga tada upitati: "Gospodine, kada smo te vidjeli gladna i nahranili, kada smo te vidjeli žedna i napojili te?

38Kada smo ti pružili dobrodošlicu kao tuđincu i obukli te gola?

39Kada smo te posjetili bolesna ili u tamnici?'

40A kralj će odgovoriti: "Zaista vam kažem, sve što ste učinili jednomu od moje najmanje braće, meni ste učinili!'

41Zatim će reći onima slijeva: "Odlazite od mene, prokleti, u vječni oganj pripravljen za đavla i njegove anđele!

42Jer bio sam gladan, a niste mi dali jesti; bio sam žedan, a niste mi dali piti;

43bio sam bolestan i u zatvoru, a niste me posjetili.'

44Oni će pitati: "Gospodine, kad smo te to vidjeli gladna ili žedna, ili kao tuđinca, ili gola, ili bolesna, ili u zatvoru i nismo ti pomogli?'

45A on će im odgovoriti: "Zaista vam kažem, sve što niste učinili jednomu od ovih najmanjih, meni niste učinili!'

46Tako će oni otići u vječnu patnju, a pravednici u vječni život.'
  1. Evanðelje po Mateju 25:15 U grčkome: pet talenata. Talenat ima 34 kilograma.
  2. Evanðelje po Mateju 25:27 U grčkome: kod novčara.

Vaš komentar
Komentari