Biblija Hrvatski

Prva poslanica Korinæanima 9

Pavao se odriče svojih prava

1Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio našega Gospodina Isusa vlastitim očima? Niste li vi u Gospodinu zbog mojega truda?

2Ako me drugi i ne smatraju apostolom, vama to sigurno jesam jer ste vi živ dokaz za to.

3To je odgovor onima koji osporavaju moje apostolstvo.

4Nemamo li pravo jesti za vašim stolom?

5Nemamo li pravo dovesti sa sobom ženu kršćanku,[a] kao što čine i drugi učenici, Gospodinova braća i Petar?[b]

6Ili se samo Barnaba i ja moramo uzdržavati vlastitim radom?

7Koji to vojnik vojuje o svojemu trošku? Tko sadi vinograd a da ne smije jesti njegova roda? Koji to pastir napasa stado a da ne smije piti mlijeka?

8Ne govorim vam to samo po ljudsku, nego tako kaže i Božji zakon.

9Jer u Mojsijevu zakonu piše: 'Ne zavezuj usta volu koji vrši žito.'[c] Mislite li da je Bog to rekao samo za volove?

10Nije li to rekao i za nas? Naravno da jest. Kao što žeteoci i vršioci rade u nadi da će imati udjela u žetvi, tako i duhovne radnike trebaju namiriti oni kojima služe.

11Zar je previše da mi, koji smo u vas sijali duhovna dobra, očekujemo požeti vaša tjelesna dobra?

12Ako drugi na to imaju pravo, nemamo li mi i veće pravo? Ipak, nismo se njime koristili, nego sve podnosimo da ne postavimo kakvu zapreku Kristovoj Radosnoj vijesti.

13Ne znate li da oni koji rade u Hramu dobiju od hrane koju ljudi donose u svetište i da oni koji služe pri žrtveniku dobiju dio žrtvenih prinosa?

14Jednako je tako Gospodin naredio da oni koji navješćuju Radosnu vijest od nje i žive.

15Ali ja se nikad nisam koristio tim pravom. I ne pišem vam to zato da bih to od sada činio. Radije bih umro nego se odrekao te odlike da propovijedam bez naplate.

16Propovijedanjem Radosne vijesti ne mogu se hvaliti jer mi je to dužnost. Teško meni ako ju ne propovijedam!

17Da to činim iz vlastite pobude, imao bih pravo na plaću. Ali ja samo vršim službu koju mi je Bog povjerio.

18Što mi je dakle plaća? Zadovoljstvo da propovijedam Radosnu vijest besplatno ne iskorišćujući svoje propovjedničko pravo.

19Iako sam slobodan i ne pripadam nikome, ipak sam svima postao robom, samo da ih što više pridobijem za Krista.

20Kad sam bio sa židovima, bio sam židov da ih mogu dovesti Kristu. Kad sam bio s onima koji se drže židovskih zakona, i ja sam to činio, iako nisam vezan Zakonom, da ih mogu dovesti Kristu.

21Kad sam bio s poganima koji nemaju Zakona, bio sam poput njih koliko sam god mogao. Tako sam stekao njihovo povjerenje i mogao ih dovesti Kristu, ali nisam zanemario Božji zakon, nego sam bio poslušan Kristovu zakonu.

22S nejakima sam bio nejak da ih pridobijem za Krista. Svima njima bio sam sve ne bih li neke spasio.

23A sve to činim zbog Radosne vijesti, da i ja budem njezinim dionikom.

24Ne znate li da u trci svi trkači trče, a samo jedan osvoji prvu nagradu? I vi trčite tako da ju osvojite.

25Svaki natjecatelj živi suzdržljivo. Oni to čine da dobiju vijenac koji će istrunuti, a mi da dobijemo nagradu koja će vječno trajati.

26Trčim zato, ali uvijek prema cilju, a ne besciljno i uzaludno poput nekoga tko šakom udara vjetar.

27Stegom morim svoje tijelo i tjeram ga poput roba da ne bih, pošto sam drugima propovijedao, sam bio odbačen.
  1. Prva poslanica Korinæanima 9:5 U grčkome: sestru.
  2. Prva poslanica Korinæanima 9:5 U grčkome: Kefa.
  3. Prva poslanica Korinæanima 9:9 Ponovljeni zakon 25:4.

Vaš komentar
Komentari